LOGPRESSO 기능 및 특징


정보보호통합(SIEM) 솔루션

기능 소개통합 로그 관리

통합 로그 관리빅데이터 기반 고속 검색 + 고급 분석

모든 로그를 실시간 수집하여 압축 저장하고, 고속 검색과 실시간 드릴다운 분석 가능한 대시보드를 제공합니다.


0

IDEATEC


대표이사  어윤호, 이정수            

사업자 등록번호  458-81-00362

대표번호  02-6952-9160         

FAX  02-9652-9161
회사주소 서울 강남구 논현로80길 31 

■ 문의 사항 - 대표이사 어윤호              

                       연락처 : 010-9980-9130 

                       이 메 일 : sales@ideatec.co.kr

■ 간편 견적 문의


--

이데아텍 위치